Phép Báp-têm đóng vai trò gì trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Tại sao?

14/10/2022

Phép Báp-têm đóng vai trò gì trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Tại sao?

Theo Kinh Thánh, phép báp-têm là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu và là hành động rất quan trọng trong cuộc sống của mọi tín đồ. Vì chịu phép báp-têm là sự bày tỏ:
1. Mình sẽ vâng phục Chúa Giê-xu (Công vụ 2:40-41).
2. Mình đã quyết định theo Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 4:19).
3. Mình đang gắn bó chặt chẽ với Đấng Christ. Chúa Giê-xu cũng đã ra lệnh chịu phép báp-têm như là một phần cần thiết của quá trình “khiến muôn dân trở nên môn đồ” (Đại Mệnh Lệnh, Ma-thi-ơ 28:19). Theo Chúa Giê-xu, mọi tín đồ phải dạy dỗ mọi tín đồ mới về mạng lịnh này (“dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con”, Ma-thi-ơ 28:20).

Khi một tín đồ mới tiếp nhận Chúa, bước tiếp theo là chịu phép báp-têm vì hành động đó bày tỏ rằng chúng ta đã chết với Chúa Giê-xu, bị chôn với Chúa Giê-xu, và sẽ được sống lại với Chúa Giê-xu (Rô-ma 6:3-6), vì chúng ta được hiệp nhất với Ngài bằng sự đóng đinh của Ngài. Khi chúng ta đi xuống nước, chúng ta tuyên bố rằng con người cũ của chúng ta đã bị chết và chôn với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự chôn của Ngài, và khi chúng ta bước ra khỏi nước chúng tuyên bố rằng chúng ta kiên quyết theo Giêxu trong cuộc sống mới (Rô-ma 6:5-6). Nếu một người nào đó từ chối chịu phép báp-têm, người đó “chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ” (Lu-ca 7:30).


Tình yêu xác thịt là gì?
Ngôi sao thành Bết-lê-hem là gì?