Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

16/10/2022

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Một lần được cứu thì người ấy luôn luôn được cứu phải không? Khi một người đến tin nhận Chúa là Cứu Chúa của mình họ đã được đem vào mối thông công với Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được bão đãm cho đến đời đời. Một số trang Kinh Thánh đã công bố về sự thực này: Rô Ma 8:30 đã công bố “ Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết kể từ giây phút Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta, khi ấy chúng ta được đặt vào sự hiện diện vinh hiển của Ngài trong Thiên đàng. Không có gì ngăn cản con cái Chúa ngày được vinh hiển bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho việc ấy trong Thiên đàng. Một người một lần được bào chữa thì sự cứu chuộc của người ấy đã được bảo đãm. Người ấy yên tâm như là đã nhận vinh hiển trong Thiên đàng.

Phao Lô hỏi hai câu chủ yếu trong Rô Ma 8:33-34 “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời? Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” Ai sẽ chịu trách nhiệm chống lại sự lựa chọn của Đức Chúa Trời? Không một ai dám làm điều ấy bởi vì Đấng Christ là trạng sư của chúng ta. Ai sẽ kết án chúng ta? Không một ai hết vì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta là Người xét đoán. Chúng ta có cả hai trạng sư và Đấng xét đoán đều là Cứu Chúa của mình.

Con cái Chúa được sinh lại (tái sinh) khi họ tin (Giăng 3:3, Tít 3:5) Đối với một Cơ Đốc nhân mất sự cứu rỗi của mình vì người ấy là người chưa được tái sinh. Kinh Thánh không hề có bằng chứng nào về sự sinh lại có thể bị lấy mất. Đức Thánh Linh cư trú trong tất cả những người tin nhận Chúa (Giăng 14:17; Rô Ma 8:9) và báp têm tất cả con cái Chúa trong thân Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:13) Đối với một tín hữu trở nên mất ơn cứu rỗi vì người ấy không còn được Thánh Linh cư trú và đã bị tách rời khỏi thân Đấng Christ.

Giăng 3:15 nói rằng bất cứ ai tin vào Chúa Giê Xu Christ sẽ được sự sống đời đời. Nếu bạn tin Chúa hôm nay có được sự sống đời đời rồi ngày mai mất đi sự sống ấy thì đó đâu phải là sự sống đời đời. Vì thế nếu bạn mất sự cứu rỗi thì lời hứa về sự sống đời đời trong Kinh Thánh là một lỗi lầm. Để kết luận sự tranh cãi cuối cùng tôi nghĩ hãy để chính Kinh Thánh nói là tốt nhất. “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô Ma 8:38,39) Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đã cứu bạn cùng một cách như thế cũng như Đức Chúa Trời gìn giữ bạn như vậy. Một lần chúng ta được cứu luôn luôn chúng ta được cứu. Sự cứu rỗi của chúng ta là bằng chứng bảo đãm rõ ràng nhất về sự sống đời đời.

English


Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?